شهیدان زاهدی

منو
محمدرضا، فرزند آخر حسین زاهدی بود. حسین روضه خوان محله میدانگاه آقا بود و یک کشاورز ساده. همان بچگی یتیم…