شهیدان زاهدی

منو

خیریه

حساب شهدا هزینه برای کارهای فرهنگی و نیز صدقه برای نیازمندان در زمان اخیر کمتر شده است که طبیعی است…