شهیدان زاهدی

منو

شهیدان زاهدی

محمدرضا، فرزند آخر حسین زاهدی بود. حسین روضه خوان محله میدانگاه آقا بود و یک کشاورز ساده. همان بچگی یتیم…
شروع به کار وب سایت شهیدان زاهدیشهیدان زاهدی ، متشکل از چهارده شهید خاندان زاهدی واقع در محله قدیمی میدانگاه…