شهیدان زاهدی

منو

معرفی

خانواده شهید زاهدی

واقع در بیت شهیدان در میدانگاه آقا ، پشت مشهد، شهرستان کاشان

شهدای زیادی که در طول انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تا به امروز تقدیم اسلام نموده است.

 

دسته ای موجود نیست

نظرات اخیر