شهیدان زاهدی

شهید علی اکبر زاهدی فرزند شهید حاج محمود زاهدی نام : علی اکبر زاهدی نام پدر : شهید حاج محمود زاهدی…