شهیدان زاهدی

نام : حاج محمود زاهدی نام پدر : مرحوم حاج محمد زاهدی تاریخ تولد : سه شنبه ۱۳۰۷.۷.۱۰ ( برابر…